Algemene verkoopsvoorwaarden

Alle bedragen zijn uitsluitend betaalbaar door middel van storting op het vermelde rekeningnummer op de factuur, binnen de 14 dagen na ontvangst, zonder korting. Elke betwisting over een factuur moet binnen de 8 dagen na datum van verzending of afgifte van de factuur schriftelijk betekend worden. Elk uitstel van betaling geeft recht van rechtswege en zonder aanmaning op een verwijlintrest van 1,5% per maand zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig is. Bij gebrek aan betaling is bovendien, ten titel van verhogingsbeding, een forfaitair bedrag verschuldigd van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150 euro.  Alle inningkosten worden tevens aangerekend (inningskantoor, deurwaarder, advocaat).

Alle geschillen of betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Eeklo. Alleen de Belgische wetgeving is van toepassing.